ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูวิลาวรรณ คนึงคิด
ครูอรนุช สบบง
ครูสายสุดา สร้อยสวิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูโสภณิศน์ เสือพิณ
ครูวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูวราภรณ์ สมฤทธิ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ครูสารภี บุญชัย
ครูอนัญญา สมฤทธิ์
ครูเติมศักดิ์ สุวรรณ

ครูหาญ  นันกาวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูจิณณพัต ทองนิธกูล
ครูนันทวรรณ ยอดสาร
ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์
ครูศรีไพร ใจกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูอัญชลี ดวงขยาย
ครูอนันท์ ศรีชัยตัน
ครูณัฐวุฒิ บุญชัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูประสิทธ์  ถวิลวงค์


อ่านทั้งหมด...งานเกษียณสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยา วันที่ 29 กันยายน 2560


พิธีกล่าวคำอำลาวันเกษียณรองสังคม สมฤทธิ์ และครูยงค์ยุทธิ์ เอกชัยพิทักษ์ วันที่ 29 กันยายน 2560


งานเกษียณรองสังคม สมฤทธิ์ และครูยงค์ยุทธิ์ เอกชัยพิทักษ์ วันที่ 28 กันยายน 2560


พิธีถวายดอกไม้จันทน์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 27 กันยายน 2560


คณะผู้บริหาร จาก สพป.ลำพูน เขต 1 และ ศึกษานิเทศก์ Roving Team เขตตรวจราชการที่ 15 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 20 กันยายน 256


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สู่อาเซียน วันที่ 24 สิงหาคม 2560

อ่านทั้งหมด...

 
นายผล  ยะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม


 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัย

- โรงเรียนที่มีผลงานการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
รุ่นที่ 16 จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง
http://youtu.be/HaD_9jtqmSU

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30103  ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา โดยครูกนกวรรณ  แสงศรีจันทร์

อ่านทั้งหมด...

 


โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
e-mail : pusang36@gmail.com
Tel.054-445582